Da liễu

Ôn tập lâm sàng Da liễu

Link powerpoint: https://docs.google.com/presentation/d/16dFafrBwAO0iM3M0yJvM3FNmofe1HEq6/edit?usp=drive_link&ouid=105774019651040284981&rtpof=true&sd=true Link word: https://docs.google.com/document/d/1P_Qsx0Q9FzQGtJOnVMuryWtmuAnM2O9F/edit?usp=drive_link&ouid=105774019651040284981&rtpof=true&sd=true Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »