Môn chuyên ngành

Williams Gynecology 4th edition 2020

Link: https://drive.google.com/file/d/1iJI4z7CbdFhQfTIDqTh6JhgZdplSdyfs/view?fbclid=IwAR04dmzAE-FZQp5cTY4F8NA6iwLQNI9kTiQsWOR8U82Y-JHn_0Oosf9_tvA Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Tầm quan trọng của Non-HDLc trong đánh giá nguy cơ tim mạch-2022

Link: https://drive.google.com/file/d/1WMBJcB5ty7C1Kk_AWxqhg_ZV3OxFDdDK/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Cập nhật vai trò Troponin Ths trong bệnh tim mạch-2022

Link: https://drive.google.com/file/d/1Mk7exmUoADhBwYO5pOATHvDywP-kpiey/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Phân tích rối loạn đông máu-tiếng việt

Link:https://drive.google.com/file/d/1qKUgtF3OplHJYXTs-mAmIR4CmhTCU2Tp/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Khí máu động mạch-Made Easy-tiếng việt

Link: https://drive.google.com/file/d/1O2AjTWAqDnw45n7Q823PVfdBpyZOwAB9/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »