Thi lâm sàng

Tầm quan trọng của Non-HDLc trong đánh giá nguy cơ tim mạch-2022

Link: https://drive.google.com/file/d/1WMBJcB5ty7C1Kk_AWxqhg_ZV3OxFDdDK/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Cập nhật vai trò Troponin Ths trong bệnh tim mạch-2022

Link: https://drive.google.com/file/d/1Mk7exmUoADhBwYO5pOATHvDywP-kpiey/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Phân tích rối loạn đông máu-tiếng việt

Link:https://drive.google.com/file/d/1qKUgtF3OplHJYXTs-mAmIR4CmhTCU2Tp/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Khí máu động mạch-Made Easy-tiếng việt

Link: https://drive.google.com/file/d/1O2AjTWAqDnw45n7Q823PVfdBpyZOwAB9/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Practical Clinical Endocrinology

Link: https://drive.google.com/file/d/1Ly_PfWC0zlQldLvz8U4ceV2mIGd-eFrV/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Tài liệu tham khảo về Đái tháo đường

Điều trị ĐTĐ ADA 2022: https://drive.google.com/file/d/1mzlBEzLjCe0ZMsRqqu0HkKJJ7MRLaa2U/view?usp=drive_link Điều trị ĐTĐ ADA 2023: https://drive.google.com/file/d/12B8CocxFlAoZrR9nbfXKWnfwxj2jRgt-/view?usp=drive_link Tiền đái tháo đường: https://drive.google.com/file/d/1lUajVzMADr8JFiHvkwtvFwwJSOe7ZSHh/view?usp=drive_link Cập nhật điều trị Đái tháo đường toàn diện 2022: https://drive.google.com/file/d/16wRtyPEmmMlkRojXKUJBZgaM_DIlWbge/view?usp=drive_link Bàn chân Đái tháo đường: https://drive.google.com/file/d/1BZRVgLnkyEoOpoMBF0U74Yv3Wupb9AKH/view?usp=drive_link Chẩn đoán, điều trị, dự phòng bàn chân ĐTĐ: https://drive.google.com/file/d/1rHnQ2ARFnst9MdgqPlv5nm551eWFDr8n/view?usp=drive_link Dự phòng cắt cụt chi ở …

Read More »

Thuốc vận mạch và cách sử dụng theo Uptodate

Link: https://drive.google.com/file/d/1EAvOXbGFB6UaVY4vPqrlIotmScE-BIQb/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Sổ tay thở máy Đặng Thanh Tuấn 2018

Link: https://drive.google.com/file/d/1hvxNg1Pw69s_L3RHa4G6yPmp7JmU2YBb/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Cập nhật cấp cứu sốc phản vệ

Link: https://drive.google.com/file/d/1KVHamohgjbxpZr_tf7n5GEmoU0FQPnVO/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »