Thăm dò chức năng

Phân tích rối loạn đông máu-tiếng việt

Link:https://drive.google.com/file/d/1qKUgtF3OplHJYXTs-mAmIR4CmhTCU2Tp/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Khí máu động mạch-Made Easy-tiếng việt

Link: https://drive.google.com/file/d/1O2AjTWAqDnw45n7Q823PVfdBpyZOwAB9/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Full tài liệu tham khảo về ECG

ECG trong bệnh mạch vành: https://drive.google.com/file/d/1j7To0rOWVwt4atB72vJb7NT7vh0FK4nF/view?usp=drive_link ECG trong hội chứng WPW: https://drive.google.com/file/d/1TWID56gjJ393kSmgehOJGmPhBJH4OyEM/view?usp=drive_link ECG trong ngoại tâm thu thất và trên thất: https://drive.google.com/file/d/1x02MApcPtl3cSBhcW5vf0U85VuyesLH8/view?usp=drive_link ECG trong rối loạn dẫn truyền: https://drive.google.com/file/d/1D7IlQBE-xFcRfYQrkfHx6BniXxbljqPc/view?usp=drive_link ECG trong rối loạn điện giải: https://drive.google.com/file/d/1o1Ixt8XLzPsQCUqMgbsBKwYjx4lU71t4/view?usp=drive_link ECG trong rối loạn nhịp chậm: https://drive.google.com/file/d/1kYQbFO5suzbb9fjo40W1wiukDoxt5MQl/view?usp=drive_link ECG trong rối loạn nhịp nhanh trên thất: https://drive.google.com/file/d/1UNAtWQdvHdo3oPQGK00xtMJbxYTkMs4v/view?usp=drive_link ECG trong rối loạn nhịp …

Read More »

Tổng hợp sách cận lâm sàng 2020

Link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WmUIpp_SDdaw91BcrXNCT0v8FDqSeucS?fbclid=IwAR1-PeZqBnucZ84LkevVmXH5rlDKYLtbO9Jha0wJJoy9vAsOEppl6FvbqyY Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »