Sau Đại học

The Diabetes of Textbook 2019

Link: https://drive.google.com/file/d/12CaPmF5Ipr_K3by1P57HXttaQff6eqPu/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Practical Clinical Endocrinology

Link: https://drive.google.com/file/d/1Ly_PfWC0zlQldLvz8U4ceV2mIGd-eFrV/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »