Chẩn đoán hình ảnh

Tổng hợp sách cận lâm sàng 2020

Link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WmUIpp_SDdaw91BcrXNCT0v8FDqSeucS?fbclid=IwAR1-PeZqBnucZ84LkevVmXH5rlDKYLtbO9Jha0wJJoy9vAsOEppl6FvbqyY Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »