Học phần tự chọn

Tài liệu tham khảo về Đái tháo đường

Điều trị ĐTĐ ADA 2022: https://drive.google.com/file/d/1mzlBEzLjCe0ZMsRqqu0HkKJJ7MRLaa2U/view?usp=drive_link Điều trị ĐTĐ ADA 2023: https://drive.google.com/file/d/12B8CocxFlAoZrR9nbfXKWnfwxj2jRgt-/view?usp=drive_link Tiền đái tháo đường: https://drive.google.com/file/d/1lUajVzMADr8JFiHvkwtvFwwJSOe7ZSHh/view?usp=drive_link Cập nhật điều trị Đái tháo đường toàn diện 2022: https://drive.google.com/file/d/16wRtyPEmmMlkRojXKUJBZgaM_DIlWbge/view?usp=drive_link Bàn chân Đái tháo đường: https://drive.google.com/file/d/1BZRVgLnkyEoOpoMBF0U74Yv3Wupb9AKH/view?usp=drive_link Chẩn đoán, điều trị, dự phòng bàn chân ĐTĐ: https://drive.google.com/file/d/1rHnQ2ARFnst9MdgqPlv5nm551eWFDr8n/view?usp=drive_link Dự phòng cắt cụt chi ở …

Read More »

Tiếp cận chẩn đoán bệnh học nội khoa 2020 ĐH Y Dược TPHCM

Link: https://drive.google.com/file/d/1Ufa1dIKQ95iZ1nYpcG-iKYRbEBoMbnZU/view?usp=drivesdk Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Nguyên lý nội khoa Harrison 3 tập

Link: https://drive.google.com/folderview?id=12zqzZAvbzvPwqn1YILKWZkwPC4WDVN7_ Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »