Nội bệnh lý

Tầm quan trọng của Non-HDLc trong đánh giá nguy cơ tim mạch-2022

Link: https://drive.google.com/file/d/1WMBJcB5ty7C1Kk_AWxqhg_ZV3OxFDdDK/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Cập nhật vai trò Troponin Ths trong bệnh tim mạch-2022

Link: https://drive.google.com/file/d/1Mk7exmUoADhBwYO5pOATHvDywP-kpiey/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

The Johns Hopkins Textbook of Dyslipidemia

Link: https://drive.google.com/file/d/1GSbyfXnyr6c1dAK9plyMONAGgQho4n7R/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

The Diabetes of Textbook 2019

Link: https://drive.google.com/file/d/12CaPmF5Ipr_K3by1P57HXttaQff6eqPu/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Practical Clinical Endocrinology

Link: https://drive.google.com/file/d/1Ly_PfWC0zlQldLvz8U4ceV2mIGd-eFrV/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Tài liệu tham khảo về Đái tháo đường

Điều trị ĐTĐ ADA 2022: https://drive.google.com/file/d/1mzlBEzLjCe0ZMsRqqu0HkKJJ7MRLaa2U/view?usp=drive_link Điều trị ĐTĐ ADA 2023: https://drive.google.com/file/d/12B8CocxFlAoZrR9nbfXKWnfwxj2jRgt-/view?usp=drive_link Tiền đái tháo đường: https://drive.google.com/file/d/1lUajVzMADr8JFiHvkwtvFwwJSOe7ZSHh/view?usp=drive_link Cập nhật điều trị Đái tháo đường toàn diện 2022: https://drive.google.com/file/d/16wRtyPEmmMlkRojXKUJBZgaM_DIlWbge/view?usp=drive_link Bàn chân Đái tháo đường: https://drive.google.com/file/d/1BZRVgLnkyEoOpoMBF0U74Yv3Wupb9AKH/view?usp=drive_link Chẩn đoán, điều trị, dự phòng bàn chân ĐTĐ: https://drive.google.com/file/d/1rHnQ2ARFnst9MdgqPlv5nm551eWFDr8n/view?usp=drive_link Dự phòng cắt cụt chi ở …

Read More »