Uncategorized

The Diabetes of Textbook 2019

Link: https://drive.google.com/file/d/12CaPmF5Ipr_K3by1P57HXttaQff6eqPu/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Practical Clinical Endocrinology

Link: https://drive.google.com/file/d/1Ly_PfWC0zlQldLvz8U4ceV2mIGd-eFrV/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Tài liệu tham khảo về Đái tháo đường

Điều trị ĐTĐ ADA 2022: https://drive.google.com/file/d/1mzlBEzLjCe0ZMsRqqu0HkKJJ7MRLaa2U/view?usp=drive_link Điều trị ĐTĐ ADA 2023: https://drive.google.com/file/d/12B8CocxFlAoZrR9nbfXKWnfwxj2jRgt-/view?usp=drive_link Tiền đái tháo đường: https://drive.google.com/file/d/1lUajVzMADr8JFiHvkwtvFwwJSOe7ZSHh/view?usp=drive_link Cập nhật điều trị Đái tháo đường toàn diện 2022: https://drive.google.com/file/d/16wRtyPEmmMlkRojXKUJBZgaM_DIlWbge/view?usp=drive_link Bàn chân Đái tháo đường: https://drive.google.com/file/d/1BZRVgLnkyEoOpoMBF0U74Yv3Wupb9AKH/view?usp=drive_link Chẩn đoán, điều trị, dự phòng bàn chân ĐTĐ: https://drive.google.com/file/d/1rHnQ2ARFnst9MdgqPlv5nm551eWFDr8n/view?usp=drive_link Dự phòng cắt cụt chi ở …

Read More »

Thuốc vận mạch và cách sử dụng theo Uptodate

Link: https://drive.google.com/file/d/1EAvOXbGFB6UaVY4vPqrlIotmScE-BIQb/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Sổ tay thở máy Đặng Thanh Tuấn 2018

Link: https://drive.google.com/file/d/1hvxNg1Pw69s_L3RHa4G6yPmp7JmU2YBb/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Cập nhật cấp cứu sốc phản vệ

Link: https://drive.google.com/file/d/1KVHamohgjbxpZr_tf7n5GEmoU0FQPnVO/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »