Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đề thi Đường lối cách mạng ĐCSVN – HKII 2021-2022 + Đáp án bộ môn

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1IRgknyFOhyetd0qNIzb9u9sOhiYukGxB?usp=sharing Các bạn có thể đóng góp đề thi và tài liệu cho chúng mình ở đây ^_^  https://docs.google.com/forms/d/1xAkZ_WBIy085m7nOTGm7C9w5S3rftezOscYiz5-Nfe0/edit?usp=sharing  

Read More »