Kiến thức chuyên ngành tổng hợp

Tầm quan trọng của Non-HDLc trong đánh giá nguy cơ tim mạch-2022

Link: https://drive.google.com/file/d/1WMBJcB5ty7C1Kk_AWxqhg_ZV3OxFDdDK/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Cập nhật vai trò Troponin Ths trong bệnh tim mạch-2022

Link: https://drive.google.com/file/d/1Mk7exmUoADhBwYO5pOATHvDywP-kpiey/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Khí máu động mạch-Made Easy-tiếng việt

Link: https://drive.google.com/file/d/1O2AjTWAqDnw45n7Q823PVfdBpyZOwAB9/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

The Johns Hopkins Textbook of Dyslipidemia

Link: https://drive.google.com/file/d/1GSbyfXnyr6c1dAK9plyMONAGgQho4n7R/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

The Diabetes of Textbook 2019

Link: https://drive.google.com/file/d/12CaPmF5Ipr_K3by1P57HXttaQff6eqPu/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Practical Clinical Endocrinology

Link: https://drive.google.com/file/d/1Ly_PfWC0zlQldLvz8U4ceV2mIGd-eFrV/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Thuốc vận mạch và cách sử dụng theo Uptodate

Link: https://drive.google.com/file/d/1EAvOXbGFB6UaVY4vPqrlIotmScE-BIQb/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Sổ tay thở máy Đặng Thanh Tuấn 2018

Link: https://drive.google.com/file/d/1hvxNg1Pw69s_L3RHa4G6yPmp7JmU2YBb/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Cập nhật cấp cứu sốc phản vệ

Link: https://drive.google.com/file/d/1KVHamohgjbxpZr_tf7n5GEmoU0FQPnVO/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Bài giảng hồi sức cấp cứu chống độc YDS

Link: https://drive.google.com/file/d/1n3X4gm8dMm5xl13TjFLKSBz3I5BSKkp3/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »