Nội cơ sở II

Tầm quan trọng của Non-HDLc trong đánh giá nguy cơ tim mạch-2022

Link: https://drive.google.com/file/d/1WMBJcB5ty7C1Kk_AWxqhg_ZV3OxFDdDK/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Nguyên lý nội khoa Harrison 3 tập

Link: https://drive.google.com/folderview?id=12zqzZAvbzvPwqn1YILKWZkwPC4WDVN7_ Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »